KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6495
ผลของการให้โภชนศึกษาต่อปริมาณพลังงานและสารอาหารที่ได้รับจากอาหารไทยในเด็กวัยเรียน/วาสนา บุญจู, สิริพันธุ์ จุลกรังคะ และอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ
วาสนา บุญจู
2551
Full Textx
FOOD 7731
ความสัมพันธ์ของสารอาหารหลักกับค่าดัชนีมวลกายของวัยรุ่น : กรณีศึกษาโรงเรียนศรียานุสรณ์ จังหวัดจันทบุรี
ลลิดา เจริญวิเศษ,อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ,สิริพันธ์ จุลกรังคะ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
มกราคม-เมษายน 2558
FOOD 7735
การศึกษาอายุการเก็บทองหยอดจากไข่แดงเทียม
พรดารา เขตต์ทองคำ, อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ,สิริพันธุ์ จุลกรังคะ,วารสารคหเศรษฐศาสตร์
พฤษภาคม-สิงหาคม 2558
FOOD 8293
การลดค่าดัชนีน้ำตาลในผลิตภัณฑ์ซาลาเปา
ณัชฌา พันธุ์วงษ์,สิริพันธ์ จุลกรังคะ,อัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
   หน้า : [ 1 ]   Next >>