KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น อัญชลี ศรีจำเริญ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T990085
โรคขาดสารไอโอดีน
อัญชลี ศรีจำเริญ
2541
T030196
ผลการยอมรับของผู้ทดสอบชิมและคุณค่าทางโภชนาการของไข่ไก่อุดมไอโอดีน/อัญชลี ศรีจำเริญ และ เสมสม อาตมางกูล
อัญชลี ศรีจำเริญ
2545-2546
FOOD 6570
การสกัดเส้นใยอาหารจากแกนสับปะรดและสมบัติทางกายภาพของสารสกัด
อัญชลี ศรีจำเริญ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
พฤษภาคม - สิงหาคม 2552
Full Textx
FOOD 8419
การสกัดดอกกระเจียวแดงและประเมินกิจกรรมต้านอนุมูลอิสระเปรียบเทียบสภาวะก่อนและหลังการเลียนแบบกระบวนการย่อยอาหาร
อัญชลี ศรีจำเริญ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>