KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อันธิกา บุญแดง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6788
เอนไซม์์ไซลาเนสจากเชื้อสายพันธุ์ใหม่ Microbispora siemensis DMKUA 245T : การผลิตและการศึกษาลักษณะเฉพาะของเอนไซม์
อันธิกา บุญแดง,วิเชียร กิจปรีชาวนิช,ชินจิ โตกูยาม่า,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

   หน้า : [ 1 ]   Next >>