KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น อัสนี วิจิตระกะ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070104
การผลิตไดอะซิติลและอะซิโทอินจากน้ำมะพร้าวโดยเชื้อ Lactobacillus pentosus SR 4-2/อัสนี วิจิตระกะ และนวลพรรณ ณ ระนอง
อัสนี วิจิตระกะ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 6379
การหาสูตรอาหารน้ำมะพร้าวที่เหมาะสมในการผลิตไดอะซิติลและอะซิโทอินโดยเชื้อ Lactobacillus pentosus SR 4-2 ด้วยวิธีพื้นผิวผลตอบ/อัสนี วิจิตระกะ และ นวลพรรณ ณ ระนอง
อัสนี วิจิตระกะ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>