KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 6 เรื่อง จากคำค้น อาณดี นิติธรรมยง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T940192
เส้นใยอาหารกับสุขภาพ
อาณดี นิติธรรมยง
T000314
ถั่วเหลืองกับสุขภาพ
อาณดี นิติธรรมยง,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สมาคมถั่วเหลืองอเมริกัน
2543
T010411
ไปดูเขาทำบะหมี่/อาณดี นิติธรรมยง
อาณดี นิติธรรมยง
2544
FOOD 6699
การใช้หลักการประเมินความเสี่ยงในการสร้างค่ามาตรฐานของสีสังเคราะห์ผสมอาหาร
เวณิกา เบ็ญจพงษ์,วีรยา การพานิช,ปิยนุช วิเศษชาติ,อาณดี นิติธรรมยง,ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต,วารสารพิษวิทยาไทย
สิงหาคม 2551

FOOD 7610
การใช้หลักการประเมินความเสี่ยงในการสร้างค่ามาตรฐาน ของสีสังเคราะห์ผสมอาหาร
เวณิกา เบ็ญจพงษ์,ปิยนุช วิเศษชาติ,อาณดี นิติธรรมยง,ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต,วีรยา การพานิช,วารสารพิษวิทยาไทย

FOOD 7752
การสกัดใยอาหารจากไหมข้าวโพดและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
ฟารียา กุลพิจิตร,อาณดี นิติธรรมยง,สมเกียรติ์ โกศัลวัฒน์,วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ.
มกราคม-มีนาคม 2558

   หน้า : [ 1 ]   Next >>