KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อาทิตยา สุรธนานันต์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8542
สมบัติทางเคมีกายภาพและคุรภาพทางประสาทสัมผัสของพาสต้าปราศจากกลูเตนจากแป้งข้าวกล้องเสริมคุณค่าโปรตีนไข่ขาว
พรรณทิพา เจริญไทยกิจ,พจนีย์ พงศ์พงัน,พิสุทธิ์ หนักแน่น,ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล,อาทิตยา สุรธนานันต์,อภิชญา พรหมมินทร์,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>