KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อาพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7499
การศึกษาภาวะที่เหมาะสมในการผลิตสารสีแดงของ Monascus spp.ที่คัดแยก จากข้าวแดง
อาพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์,ธีระดา ตั้งประเสริฐพงศ์
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>