KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น อาภัสรา แสงนาค
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6453
การเติมคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากฟางข้าวเพื่อลดการอมน้ำมันในผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋/นิภาพร แสงจู ... [และคนอื่นๆ]
นิภาพร แสงจู
2551
Full Textx
FOOD 7651
การปรับปรุงคุณภาพของแป้งเมล็ดขนุนโดยวิธีการพรีเจลาทิไนซ์
ดารารัตน์ นาคละออ,อาภัสรา แสงนาค,กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์,วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา
มกราคม-มิถุนายน 2554
Full Textx
FOOD 7987
การผลิตและการเสริมเซลลูโลสผงจากซังข้าวโพดเพื่อลดการอมน้ำมันในผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋
พรทิพา สีนาม,อาภัสรา แสงนาค,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>