KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น อาภัสสร ศิริจริยวัตร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6538
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผลหม่อนแช่อิ่ม/อาภัสสร ศิริจริยวัตร และ สิรินาฏ เนติศรี
อาภัสสร ศิริจริยวัตร
2552
Full Textx
FOOD 7709
ผลของอุณหภูมิในการทำแห้งต่อคุณภาพของสาหร่ายเทา
อาภัสสร ศิริจริยวัตร,สุธิชา พืชสิงห์,ชาติสยาม ผลวิลัย,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>