KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น อารินี ชัชวาลชลธีระ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T070348
ฤทธิ์ต้านเชื้อราของสารสกัดขมิ้นชันในการยับยั้งเชื้อ Trichophyton mentagrophytes/อารินี ชัชวาลชลธีระ ... [และคนอื่นๆ]
อารินี ชัชวาลชลธีระ
2549
T070349
ฤทธิ์การต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากเปลือกทับทิม/อารินี ชัชวาลชลธีระ ... [และคนอื่นๆ]
อารินี ชัชวาลชลธีระ
2549
   หน้า : [ 1 ]   Next >>