KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น อารุณี ศรพรหม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6156
การปนเปื้อนของเชื้อ Bacillus cereus ในผลิตภัณฑ์นมผง อาหารทางการแพทย์และอาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก/อารุณี ศรพรหม และนิตยา สุนทรชื่น
อารุณี ศรพรหม
2550
FOOD 7595
การประเมินความเสี่ยง Staphylococcus aureus ที่ปนเปื้อนอาหารพร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เพ็ญศรี รอดมา,อารุณี ศรพรหม,อุรารัตน์ วุฒิกรภัณฑ์,อัชฌา สัจจปาละ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน-มิถุนายน 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>