KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 8 เรื่อง จากคำค้น อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T040364
การศึกษาการหมักไวน์จากมะเขือเทศ/อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และ บุศรา มหขจิตนนท์
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
T070309
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์มะม่วง/อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และ ปิยมาศ วงษ์ประยูร
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์
2548-2549
T070484
การผลิตโยเกิร์ตเสริมไข่น้ำ/อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์, ปิยมาภรณ์ เอมเสม
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์
FOOD 6553
การผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มจากข้าวกล้ิอง/อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และ อรชูล กอสะเกด
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์,อรชูล กอสะเกด,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552
Full Textx
FOOD 6561
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์มะม่วง/ อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์ และ ปิยมาศ วงษ์ประยูร
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์,ปิยมาศ วงษ์ประยูร,่่่วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2549
Full Textx
FOOD 7249
การลดปริมาณฮีสตามีนในปลาและผลิตภัณฑ์ปลาโดยจุลินทรีย์
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557
Full Textx
FOOD 7446
การผลิตนมเปรี้ยวพร้อมดื่มที่เสริมด้วยฟักข้าว
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์
Full Textx
FOOD 7801
การคัดแยกแบคทีเรียชอบเค็มที่ผลิตเอนไซม์โปรติเอสจากปลาร้า
อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์,ชนิตา ชูพรม,อายูรีน มานะ,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
ตุลาคม 2557-กันยายน 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>