KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อำมร อินทร์สังข์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7285
ประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากขมิ้นชัน (Curcuma longa) ไพล (Zingiber cassumunas) และข่า (Alpinia galanga) ในการควบคุมไรเชื้อรา (Tyrophagus sp.) โดยวิธีการรมและวิธีการสัมผัส
อัจจิมา นุชโพธิ์,อำมร อินทร์สังข์,จรงค์ศักด์ิ พุมนวน,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>