KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น อินทิรา กระหม่อมทอง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6124
การจำแนกเชื้อ Campylobacter ที่แยกได้จากลำไส้ไก่ด้วยวิธีวิเคราะห์โปรตีน เปรียบเทียบกับวิธีทดสอบทางชีวเคมี/อินทิรา กระหม่อมทอง ... [และคนอื่นๆ]
อินทิรา กระหม่อมทอง
2550
Full Textx
FOOD 6986
การเปรียบเทียบน้ำยาใหม่สำหรับทดสอบจำนวนจุลินทรีย์ทั้งหมดในน้ำนมกับวิธี Methylene Blue Reduction
อินทิรา กระหม่อมทอง,สุเทพ เรืองวิเศษ,กิตติศักดิ์ อัจฉริยะขจร,ธิติมา ไตรพิพัฒน์,ไฉไล คูวัฒนานุกูล,วารสารสัตวแพทย์
พฤษภาคม - สิงหาคม 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>