KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อิสยาภรณ์ ประเสริฐสังข์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7388
ศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของกลุ่มวัยรุ่นในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดมหาสารคาม
อิสยาภรณ์ ประเสริฐสังข์ ,วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ก.ค.-ก.ย. 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>