KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อิสร เสวตวิวัฒน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7556
ความชุกและการต้านสารต้านจุลชีพของเชื้อซัลโมเนลลาจากสัตว์ปีกในประเทศไทย
ศรัประจันทร์ วงศ์ใหญ่,อิสร เสวตวิวัฒน์,กิตติชัย บรรจง,อภัชชา จินดาประเสริฐ,วารสารเกษตรพระจอมเกล้า
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>