KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 7 เรื่อง จากคำค้น อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T050049
การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรบางชนิดในการยับยั้งเชื้อราที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียในผลิตภัณฑ์ขนมอบ/อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, อุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์
อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2548
KU T060036
การพัฒนากระดาษฟางข้าวเคลือบน้ำมันพลูเพื่อยืดอายุการเก็บทุเรียนกวน/อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2546
KU T060195
การพัฒนากระดาษฟางข้าวเคลือบน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรเพื่อยืดอายุการเก็บผลไม้กวน/อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ ... [และคนอื่นๆ]
อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ
2549
FOOD 7482
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้าหวานเข้มข้นกลิ่นองุ่นแต่งสีด้วยผงสีจาก ซังข้าวโพดสีม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901
วชิรวิทย์ ปิยพันธุ์รุ่งเรือง,อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,วิษฐิดา จันทราพรชัย,โชคชัย เอกทัศนาวรรณ
Full Textx
FOOD 8100
การศึกษาความคงตัวของผงสีธรรมชาติจากซังข้าวโพดม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูง พันธ์ุ KPSC 901 และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
เวธนี สุรวณิชนิรชร,โชคชัย เอกทัศนาวรรณ,อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,วิษฐิดา จันทราพรชัย,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เล่มที่ 6 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
FOOD 8142
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นองุ่นแต่งสีด้วยผงสีจากซังข้าวโพดสีม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูงพันธุ์ KPSC 901
วชิรวิทย์ ปิยพันธ์ุรุ่งเรือง,วิษฐิดา จันทราพรชัย,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,โชคชัย เอกทัศนาวรรณ ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
FOOD 8149
การประเมินคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระและต้านเชื้อแบคทีเรียของพืชสมุนไพรไทยบางชนิด
เกสรี กลิ่นสุคนธ์,ลลิตา คชารัตน์,ประภัสสร รักถาวร,อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-6 กุมภาพันธ์ 2558
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>