KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อุดมศักดิ์ กิจทวี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T060360
ความแน่นเนื้อของผลมะม่วงภายใต้การกระทำเชิงกล/อุดมศักดิ์ กิจทวี และบัณฑิต จริโมภาส
อุดมศักดิ์ กิจทวี
2549
   หน้า : [ 1 ]   Next >>