KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น อุทัย กลิ่นเกษร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6800
การเกิดอันตรกิริยาทางไฟฟ้าสถิตของเลซิทินและเวย์โปรตีนเข้มข้นในระบบสารละลาย
ปิยะรัตน์ คงสวัสดิ์,อุทัย กลิ่นเกษร,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 8036
อิทธิพลของโปรตีนเวย์เข้มข้นและกัมอะราบิกต่อคุณสมบัติด้านวิทยากระแส ลักษณะเนื้อสัมผัส และ ความคงตัวของมายองเนสคอเลสเตอรอลต่ำ
สุทธินี สีสังข์,อุทัย กลิ่นเกษร,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
FOOD 8487
ฉลากอาหาร: ข้อกำหนดและการนำไปใช้
อุทัย กลิ่นเกษร,ฉลากอาหาร: ข้อกำหนดและการนำไปใช้
มิถุนายน 2561
   หน้า : [ 1 ]   Next >>