KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น อุรารัตน์ วุฒิกรภัณฑ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6483
การศึกษาความน่าจะเป็นในการเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อ Enterobacter sakazakii ในนมผงดัดแปลงสำหรับทารก/เพ็ญศรี รอดมา ... [และคนอื่นๆ]
เพ็ญศรี รอดมา
2551
Full Textx
FOOD 7595
การประเมินความเสี่ยง Staphylococcus aureus ที่ปนเปื้อนอาหารพร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เพ็ญศรี รอดมา,อารุณี ศรพรหม,อุรารัตน์ วุฒิกรภัณฑ์,อัชฌา สัจจปาละ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน-มิถุนายน 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>