KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 91 เรื่อง จากคำค้น อุษา ภูคัสมาส
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T010483
เอกสารประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปมะขาม ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน ต.วังชมภู อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 2 พ.ย. 2544 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/โดย ธนวรรณ บุญปั้น, อุษา ภูคัสมาส
ธนวรรณ บุญปั้น,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2544
FOOD 7012
บทบาทของกรดซิตริกในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2553
FOOD 7024
เจลาติน ผลิตผลพลอยได้จากสัตว์
อุษา ภูคัสมาส
มกราคม - มีนาคม 2554
FOOD 7059
งา... อาหารเพื่อสุขภาพ
อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2554
FOOD 7069
ไข่... สุดยอดอาหารดี มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,สมจิต อ่อนเหม,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วาสนา นาราศรี,อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาาหร
กรกฎาคม - กันยายน 2554
FOOD 7079
ถั่วเหลือง อาหารธรรมดาแต่คุณค่ามหาศาล
เย็นใจ ฐิตะฐาน,อุษา ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
FOOD 7087
น้ำสมุนไพร ดื่มดีมีประโยชน์
อุษา ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,สมจิต อ่อนเหม,เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2555
FOOD 7095
โยเกิร์ต อาหารที่มัจุลินทรีย์สุขภาพ
อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
FOOD 7096
เมนูคู่สุขภาพ : อาหารเส้นใย อาหารต้านโรค
อุษา ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2555
FOOD 7106
เมนูคู่สุขภาพ : อาหารมังสวิรัติจากโปรตีนเกษตร
อุษา ภูคัสมาส,วาสนา นาราศรี,สมจิต อ่อนเหม,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
กรกฎาคม - กันยายน 2555
FOOD 7115
เมนูคู่สุขภาพ : อาหารจากมันสำปะหลัง
อุษา ภูคัสมาส,สมจิต อ่อนเหม,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
หน้า: 305-308
FOOD 7121
น้ำตาลและบทบาทสำคัญของสารให้ความหวาน
อุษา ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
FOOD 7125
เมนูคู่สุขภาพ : อาหารจานเดียว
อุษา ภูคัสมาส,เย็นใจ ฐิตะฐาน,วารสารอาหาร
มกราคม - มีนาคม 2556
FOOD 7134
เมนูคู่สุขภาพ : หลากหลายเมนูจากถั่ว
อุษา ภูคัสมาส,สมจิต อ่อนเหม,วารสารอาหาร
เมษายน - มิถุนายน 2556
FOOD 7153
บุก พืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
อุษาพร ภูคัสมาส,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2556
   หน้า : [ 1 ] 2 3 4 5 6 7   Next >>