KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น อุไรลักษณ์ พงษ์เกษ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6898
การทำแห้งโปรไปโอติกเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา
มังกร โรจน์ประภากร,อุไรลักษณ์ พงษ์เกษ,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 8420
ผลของวิธีการปรับสภาพกากมันสำปะหลังที่มีต่อการผลิตน้ำตาล
เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์,อุไรลักษณ์ พงษ์เกษ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>