KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 8 เรื่อง จากคำค้น อุไร เผ่าสังข์ทอง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T940204
ตั้งฉ่ายจากเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดฝักอ่อน
กุลวดี ตรองพาณิชย์
2537
IFRPD T990487
การศึกษากรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนของน้ำพริกแกงบรรจุกระป๋อง
กุลวดี ตรองพาณิชย์
2533
IFRPD T060064
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรของโรงงานผลิต สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/อุไร เผ่าสังข์ทอง, กุลวดี ตรองพาณิชย์, งามจิตร โล่วิทูร
อุไร เผ่าสังข์ทอง
2549
IFRPD T060089
การศึกษาอิทธิพลของส่วนประกอบต่อลักษณะเจลของเฉาก๊วย/โดย อุไร เผ่าสังข์ทอง, ช่อลัดดา เที่ยงพุก, กุลวดี ตรองพาณิชย์ เสนอ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
อุไร เผ่าสังข์ทอง,สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2548
IFRPD T070003
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การทำเนยและอาหารว่างจากเมล็ดทานตะวัน/คณะผู้วิจัยช่อลัดดา เที่ยงพุก, อุไร เผ่าสังข์ทอง, กฤษณะ เต็มตระกูล
ช่อลัดดา เที่ยงพุก,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549
FOOD 6439
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหน่อสับปะรดรับรองคุณภาพ เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปสับปะรด ณ สถาบันราชภัฏภูเก็ต วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2546/รวบรวมและเรียบเรียงโดย วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล ... [และคนอื่นๆ]; ผู้ประสานงาน บัณฑิต วงศ์สินชวน, สุเทพ มุงคุณ, จารุวรรณ คุณาบุตร
วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
FOOD 7466
สมบัติทางกายภาพและประสาทสัมผัสของต้นหอมแห้ง และเหง้าขิงอ่อนแห้ง
ช่อลัดดา เที่ยงพุก,อุไร เผ่าสังข์ทอง

FOOD 7970
ผลการต้มใบขี้เหล็กต่อปริมาณแอนไฮโดรบาราคอล
ช่อลัดดา เที่ยงพุก,สมจิต อ่อนเหม,เย็นใจ ฐิตะฐาน,อุไร เผ่าสังข์ทอง,วินัศ ภูมินาศ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

   หน้า : [ 1 ]   Next >>