KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 8 เรื่อง จากคำค้น อุไร เผ่าสังข์ทอง
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T940204
ตั้งฉ่ายจากเศษวัสดุเหลือใช้จากข้าวโพดฝักอ่อน
กุลวดี ตรองพาณิชย์
2537
IFRPD T990487
การศึกษากรรมวิธีการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนของน้ำพริกแกงบรรจุกระป๋อง
กุลวดี ตรองพาณิชย์
2533
IFRPD T060064
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรของโรงงานผลิต สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/อุไร เผ่าสังข์ทอง, กุลวดี ตรองพาณิชย์, งามจิตร โล่วิทูร
อุไร เผ่าสังข์ทอง
2549
IFRPD T060089
การศึกษาอิทธิพลของส่วนประกอบต่อลักษณะเจลของเฉาก๊วย/โดย อุไร เผ่าสังข์ทอง, ช่อลัดดา เที่ยงพุก, กุลวดี ตรองพาณิชย์ เสนอ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร พฤศจิกายน พ.ศ. 2548
อุไร เผ่าสังข์ทอง,สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
2548
IFRPD T070003
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ การทำเนยและอาหารว่างจากเมล็ดทานตะวัน/คณะผู้วิจัยช่อลัดดา เที่ยงพุก, อุไร เผ่าสังข์ทอง, กฤษณะ เต็มตระกูล
ช่อลัดดา เที่ยงพุก,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2549
FOOD 6439
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตหน่อสับปะรดรับรองคุณภาพ เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปสับปะรด ณ สถาบันราชภัฏภูเก็ต วันที่ 28 - 29 สิงหาคม 2546/รวบรวมและเรียบเรียงโดย วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล ... [และคนอื่นๆ]; ผู้ประสานงาน บัณฑิต วงศ์สินชวน, สุเทพ มุงคุณ, จารุวรรณ คุณาบุตร
วิชัย ก่อประดิษฐ์สกุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2546
FOOD 7466
สมบัติทางกายภาพและประสาทสัมผัสของต้นหอมแห้ง และเหง้าขิงอ่อนแห้ง
ช่อลัดดา เที่ยงพุก,อุไร เผ่าสังข์ทอง
Full Textx
FOOD 7970
ผลการต้มใบขี้เหล็กต่อปริมาณแอนไฮโดรบาราคอล
ช่อลัดดา เที่ยงพุก,สมจิต อ่อนเหม,เย็นใจ ฐิตะฐาน,อุไร เผ่าสังข์ทอง,วินัศ ภูมินาศ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>