KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น อเนก ไทยกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8540
การทดลองศึกษาสภาวะการอบแห้งปลาของเครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบควบคุมอุณหภูมิด้วยการเปิด-ปิดช่องระบายอากาศ
วสันต์ จีนธาดา,อเนก ไทยกุล,บัญญัติ นิยมวาส,วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรกฎาคม-กันยายน 2561
Full Text
   หน้า : [ 1 ]   Next >>