KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8099
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนมถั่วเหลืองผสมน้ำผักโขมและน้ำสับปะรด
ชมภูนุช เผื่อนพิภพ,สิรินทร์ เพ็ญประพัฒน์,นงเยาว์ ไชยทิพย์,เกศรินทร์ เพ็ชรรัตน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

   หน้า : [ 1 ]   Next >>