KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น เกศสินี ต๊ะต้องใจ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8445
ผลของการเสริมร่าข้าวก่าต่อคุณลักษณะทางเคมี กายภาพ ประสาทสัมผัส และความคงตัวของ กุนเชียง ระหว่างการเก็บรักษา
เกศสินี ต๊ะต้องใจ,ธรรณพ เหล่ากุลดิลก,วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
มกราคม-มิถุนายน 2561
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>