KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น เกียรติพงษ์ เจริญจิตต์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6664
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณกรดโฟลิคและธาตุเหล็กในระหว่างการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญพืชชนิดไรซ์เฟลคจากข้าวกล้อง
เพ็ญวิภา อ้วนแพง,เกียรติพงษ์ เจริญจิตต์,ศิริธร ศิริอมรพรรณ,อัศวิน อมรสิน,วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>