KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7224
การดัดแปรสมบัติของโปรตีนโดยใช้เอนไซม์โปรติเอสและการประยุกต์ใช้
เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์,บูรฉัตร ศรีทองแท้,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7261
ไอโซเทิร์มการดูด-คายซับความชื้นของผลไม้แช่อิ่มอบแห้ง
สิทธิโชค เถลิงนวชาติ,เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
Full Textx
FOOD 7303
การดัดแปรสมบัติของโปรตีนโดยใช้เอนไซม์โปรติเอสและการประยุกต์ใช้ c.2
เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์,บูรฉัตร ศรีทองแท้,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
เมษายน - มิถุนายน 2557
Full Textx
FOOD 7981
ผลของพอลิไฮดริกแอลกอฮอล์และน้ำตาลอินเวิร์ตต่อการถ่ายเทมวลสารและจลนพลศาสตร์การอบแห้งของมะละกอแช่อิ่ม
สิทธิโชค แถลิงนวชาติ,เกียรติศักดิ์ ดวงมาลย์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
   หน้า : [ 1 ]   Next >>