KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น เขมจิรา กออำไพ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7397
การศึกษาการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการน้ำบริโภค ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเชียงใหม่
เขมจิรา กออำไพ,สราวุธ ปิ่นแก้ว,วารสารสุขาภิบาลอาหารและน้ำ
ต.ค. 2556 - ม.ค. 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>