KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8420
ผลของวิธีการปรับสภาพกากมันสำปะหลังที่มีต่อการผลิตน้ำตาล
เขมนิจจารีย์ สาริพันธ์,อุไรลักษณ์ พงษ์เกษ,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
ตุลาคม - ธันวาคม 2560
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>