KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น เขมิกา เหมโลหะ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7796
การทวนสอบวิธีวิเคราะห์ปริมาณปรอททั้งหมดในอาหารทะเลด้วยเครื่องวิเคราะห์ปรอทโดยเทคนิคการเผา
เขมิกา เหมโลหะ,นิรันดร แร่กาสินธ์ุ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม-กันยายน 2558
Full Textx
FOOD 8344
การประเมินความเสี่ยงแคดเมียมจากการบริโภคประจำวันของคนไทย
ลัดดาวัลย์ โรจนพรรณทิพย์,กรรณิกา จิตติยศรา,นนทรัตน์ พรทรัพย์มณี,ปิ่นนรี ชินวรรธนวงศ์,เขมิกา เหมโลหะ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรกฎาคม - กันยายน 2560
   หน้า : [ 1 ]   Next >>