KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น เฉลิมพล ถนอมวงค์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T040375
การพัฒนาไส้ขนมจากเนยถั่วลิสงผสมงาขาว/เฉลิมพล ถนอมวงค์ ... [และคนอื่นๆ]
เฉลิมพล ถนอมวงค์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
FOOD 7256
การใช้อังคักเพื่อการเกิดสีในไส้กรอกปลาอิมัลชัน
จุฑามาศ ถิระสาโรช,เฉลิมพล ถนอมวงค์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.

FOOD 7479
ผลของสารเคมีกลุ่ม GRAS ต่อคุณภาพของเปลือกแตงโมแช่อิ่มอบแห้ง
ทิพวรรณ จันทะรักษ์ ,ศิรินภา คำภู่,อรรณพ ทัศนอุดม,เฉลิมพล ถนอมวงค์
FOOD 7707
การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวหอมนิล
จุฑามาศ ถิระสาโรช,เฉลิมพล ถนอมวงค์,วารสารวิทยาศาสตร์ มข.
กรกฎาคม-กันยายน 2558

   หน้า : [ 1 ]   Next >>