KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น เทวี คุ้มวงศ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7959
ผลของสารชะลอการเกิดรีโทรเกรเดชันในข้าวสำเร็จรูปพร้อมรับประทานบรรจุกระป๋อง
เทวี คุ้มวงศ์,สิริชัย ส่งเสริมพงษ ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>