KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 45 เรื่อง จากคำค้น เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930232
ผลของอาหารมังสวิรัติต่อผู้ป่วยโรคเบาหวาน
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2535
IFRPD T940199
สารปนเปื้อนในอาหารหาบเร่แผงลอย
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2537
IFRPD T950248
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่โดยใช้แป้งเมล็ดฝ้ายโปรตีนสูง
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,และคณะ
2538
IFRPD T950250
น้ำมันปาล์ม
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2538
IFRPD T960165
รายงานผลการวิจัย การพัฒนาตำรับอาหารจากมันสำปะหลัง/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ... [และคนอื่นๆ]
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2539
IFRPD T970101
อาหารพลังงานต่ำ/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2535
IFRPD T970104
รายงานผลการวิจัย การพัฒนาอาหารว่างจากธัญพืชทั้งเมล็ดสูตรพลังงานต่ำโดยเครื่องเอ็กซทรูดเดอร์สกรูคู่/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, เพลินใจ ตังคณะกุล และประชา บุญญสิริกูล
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2538
IFRPD T980195
การพัฒนาอาหารว่างพลังงานต่ำจากข้าวกล้องโดยเครื่องเอ็กซทรูเดอร์สกรูคู่/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, เพลินใจ ตังคณะกุล และประชา บุญญสิริกูล
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2541
IFRPD T980201
การใช้สารทดแทนไขมัน Oatrim-5 ในการทำขนมอบและขนมไทย/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ ... [และคนอื่นๆ]
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2541
IFRPD T990074
คุณค่าทางโภชนาการของอาหารมังสวิรัติเพื่อแนวทางการบริโภค
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2541
IFRPD T990075
ตำรับอาหารมังสวิรัติและเมนูอาหารประจำวัน ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารมังสวิรัติ
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2541
IFRPD T990165
การประเมินคุณค่าทางโภชนาการของอาหารมังสวิรัติ/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ, บุญมา นิยมวิทย์, ดวงจันทร์ เฮงสวัสดิ์
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2542
IFRPD T000114
ผลิตภัณฑ์จากมันสำปะหลัง
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรมส่งเสริมการเกษตร
2543
IFRPD T020014
การผลิตเฟรนช์ฟราย/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2544
IFRPD T030101
คลื่นรังสี UV มีประโยชน์ต่อเทคโนโลยีอาหารอย่างไร/เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
เนตรนภิส วัฒนสุชาติ
2546
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>