KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น เบญจวรรณ ทานะขันธ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
PUB 0620
การย้อมสีและการยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้เหลืองแผ่น
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร,เบญจวรรณ ทานะขันธ์ และคณะ,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
Full Text
FOOD 6674
การย้อมสีและการยืดอายุการเก็บรักษาเต้าหู้เหลืองแผ่น
เบญจวรรณ ทานะขันธ์,ปราณี วราสวัสดิ์,กรผกา อรรคนิตย์,ธเนศ แก้วกำเนิด,วารสารอาหาร
ตุลาคม - ธันวาคม 2554
   หน้า : [ 1 ]   Next >>