KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น เพราเพ็ญ รัตนดี
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6761
ผลของระยะเวลาในการแช่ ระยะเวลาทำให้เริ่มงอกและกระบวนการทำข้าวนึ่งต่อสมบัติทางเคมีและเคมีเชิงฟิสิกส์ของข้าวเปลือกกับข้าวกล้อง
เพราเพ็ญ รัตนดี,อรอนงค์ นัยวิกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>