KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น เพลินพิศ บูชาธรรม
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T010490
การนำขวดน้ำดื่มพอลิเอธิลีน เทเรพธาเลท กลับมาใช้ใหม่ในรูปของสี/เพลินพิศ บูชาธรรม, นิตยา เกตุแก้ว, ศรารัตน์ มหาศรานนท์
เพลินพิศ บูชาธรรม
2544
   หน้า : [ 1 ]   Next >>