KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 17 เรื่อง จากคำค้น เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
KU T930242
การใช้ประโยชน์จากเศษเหลือหน่อไม้ฝรั่ง
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์
2532
T950124
อาหารที่มีเยื่อใยสูง
วิษฐิดา จันทราพรชัย
2538
ku T970204
การพัฒนาเยลลีผลไม้เสริมใยอาหารและวิตามินซี/วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา และลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2540
KU T040348
การศึกษาอัตราความชอบของเด็กนักเรียนที่มีต่อผลิตภัณฑ์นม/มยุรฉัตร นาทวรทัต และ เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
มยุรฉัตร นาทวรทัต,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2547
T050098
การพัฒนาเค้กเนยจากข้าวหอมมะลิ/วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา และอุศมา สุนทรนฤรังษี
วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2545
T060051
การศึกษาปัจจัยด้านพฤติกรรมการบริโภคที่มีผลต่อไขมันในเลือดและโรคที่เกี่ยวข้องโดยใช้เทคนิค Discriminant Analysis/นิรมล อุตมอ่าง, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา และอนุวัตร แจ้งชัด
นิรมล อุตมอ่าง
2546
KU T070212
การพัฒนาชิฟฟอนเค้กจากแป้งข้าวหอมมะลิ/ชลิดา ยอดกันสี, เพ็ญขวัญ ชมปรีดา และวิชัย หฤทัยธนาสันติ์
ชลิดา ยอดกันสี,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 6355
การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมของพุดดิ้งเค้กข้าวหอมมะลิ/อิทธิพัทธ์ สุยะ, ธงชัย สุวรรณสิชณน์ และ เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
อิทธิพัทธ์ สุยะ,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
FOOD 6364
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมนึ่งจากแป้งข้าวหอมมะลิ/อธิมนต์ แก้วประเสริฐศิลป ธงชัย สุวรรณสิชณน์ และ เพ็ญขวัญ ชมปรีดา
อธิมนต์ แก้วประเสริฐศิลป,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2551
Full Text
FOOD 6892
การศึกษาคุณภาพของแหนมปลาที่ใช้เชื้อบริสุทธิ์ในการผลิต
สิริโชค วงศ์ศรีไพศาล,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วลัยรัตน์ จันทรปานนท์,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
FOOD 6910
การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของวิธีการคัดเลือกคุณภาพถั่วลิสง
สุดาทิพย์ แซ่ตั้น,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,เสาวณีย์ เลิศวรศิริกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 6917
การศึกษาปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบอ่อนข้าวงอกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และปทุมธานี 1
นนทิภา เสรีสงแสง,มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วิษฐิดา จันทราพรชัย,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร

FOOD 7841
การพัฒนากระบวนการผลิตนํ้าส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียวดำกล้อง
ประวีณา ลาภา,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
มกราคม-เมษายน 2555
FOOD 7887
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียวดำกล้อง
ประวีณา ลาภา,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร
มกราคม-เมษายน 2555
FOOD 8004
การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้กจากแป้งข้าวหอมมะลิ แป้งข้าวเหนียว และแป้งข้าวผสม
ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,ธงชัย สุวรรณสิชณน์,ศุมาพร เกษมสำราญ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
   หน้า : [ 1 ] 2   Next >>