KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 9 เรื่อง จากคำค้น เพ็ญศรี รอดมา
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
IFRPD T970140
การปนเปื้อน การควบคุม และการตรวจสอบ Escherichia coli 0157:H7/เพ็ญศรี รอดมา
เพ็ญศรี รอดมา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สถาบันอาหาร,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2540
IFRPD T970142
การปนเปื้อน การควบคุม และการตรวจวินิจฉัย Campylobacter/เพ็ญศรี รอดมา
เพ็ญศรี รอดมา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สถาบันอาหาร,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2540
IFRPD T970143
การปนเปื้อน การควบคุมและการตรวจวินิจฉัย Vibrio cholerae/เพ็ญศรี รอดมา
เพ็ญศรี รอดมา,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,สถาบันอาหาร,ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
2540
T990456
การประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
เพ็ญศรี รอดมา
2540
FOOD 6456
การศึกษาการปนเปื้อนของเชื้อ E. sakazakii ในนมผงสำหรับทารกในประเทศไทย/ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร ... [และคนอื่นๆ]
ดวงทิพย์ หงษ์สมุทร
2551
Full Text
FOOD 6483
การศึกษาความน่าจะเป็นในการเจ็บป่วยที่เกิดจากเชื้อ Enterobacter sakazakii ในนมผงดัดแปลงสำหรับทารก/เพ็ญศรี รอดมา ... [และคนอื่นๆ]
เพ็ญศรี รอดมา
2551
Full Textx
FOOD 6576
การประเมินปริมาณการได้รับเชื้อ Bacillus cereus ในนมผงดัดแปลงสำหรับทารก
เพ็ญศรี รอดมา ... [และคนอื่นๆ],วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
มกราคม - มีนาคม 2552
Full Textx
FOOD 6579
การประเมินปริมาณการได้รับเชื้อ Vibrio parahaemolyticus จากการบริโภคกุ้งในเชตกรุงเทพมหานคร
เพ็ญศรี รอดมา,กนกพรรณ ศรีมโนภาษ,อรษา สุดเธียรกุล,นิรชา วงษ์จินดา,วราภา มหากาญจนกุล,พูนทรัพย์ วิรุฬหกุล,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน - มิถุนายน 2552
Full Textx
FOOD 7595
การประเมินความเสี่ยง Staphylococcus aureus ที่ปนเปื้อนอาหารพร้อมบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
เพ็ญศรี รอดมา,อารุณี ศรพรหม,อุรารัตน์ วุฒิกรภัณฑ์,อัชฌา สัจจปาละ,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน-มิถุนายน 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>