KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น เมธาวี อนะวัชกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6832
การศึกษาปริมาณ GABA และการพัฒนาโยเกิร์ตเสริม GABA จากข้าวกล้องมันปูงอก
เมธาวี อนะวัชกุล,สุดารัตน์ เจียมยั่งยืน,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 7259
การพัฒนากระบวนการผลิตเต้าหู้แข็งจากถั่วดำ
อรรณพ ทัศนอุดม,วรรณภา สระพินครบุรี,เมธาวี อนะวัชกุล
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>