KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 43 เรื่อง จากคำค้น เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7938
ผลของการทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ด้วยเกลือโปแทสเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์
ชาติชาย วิลัยลักษณ์,สุจินดา ศรีวัฒนะ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

FOOD 7939
ผลของการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเนื้อหอยลายพร้อมปรุง (Paphia undulata)
จุฑามาศ เขื่อนขันธ์เจริญ,ชลนิษา ช้างยัง,มณฑิรา นพรัตน์,พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

FOOD 7940
การเปลี่ยนแปลงของสารระเหยให้กลิ่นและปริมาณวิตามินซีของน้ำสับปะรดสดและน้ำสับปะรดพาสเจอร์ไรซ์
สุธาสินี ชิ้นทอง,วรรณี จิรภาคย์กุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

FOOD 7945
ผลของการเติมผงกากข้าวโพดต่อสมบัติทางกายภาพของวอฟเฟิล
ศุภรินธร์ มหาสวัสดิ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

FOOD 7946
การเปลี่ยนแปลงปริมาณวิตามินบี 1 และแกมมา แอมิโนบิวทิริกแอซิดในการผลิตข้าวงอกนึ่งขาวดอกมะลิ 105 ระดับโรงงานต้นแบบ
ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล,วาสนา กล้าหาญ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

FOOD 7947
การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากกุ้งส้ม
นิสิต วัฒนศักดิ์ภูบาล,ศุภศิลป์ มณีรัตน์,สุทธวัฒน์ เบญจกุล,ศิริพร เรียบร้อย,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

FOOD 7950
กิจกรรมต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่และทองดี
ลินจง สุขลำภู,ศศิภา เดชะปรากรม,ราเชฬ เรืองศิริ,ปวลี คงศิริสัจธรรม,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

FOOD 7953
ผลของอุณหภูมิแช่เย็นต่อความคงตัวของแอนโทไซยานินและความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระในน้ำบลูเบอร์รี่และบลูเบอรี่เข้มข้น
วริพัสย์ อารีกุล,กชรัตน์ วงศ์ณรัตน์,สิริพรรณ กิตตวรพัฒน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

FOOD 7954
พารามิเตอร์สี ปริมาณฟินอลิกทั้งหมดและปริมาณแอนโธไซยานินในข้าวสายพันธ์ุต่าง ๆ
นิพัทธา ชาติสุวรรณ,วริพัสย์ อารีกุล,นิพัทธา ชาติสุวรรณ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

FOOD 7955
การหาสภาวะที่เหมาะสมของการหมักน้ำส้มสายชูจากเงาะแบบถาด
วริศชนม์ นิลนนท์,กุลพร พุทธมี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

FOOD 7956
การเสริมใยอาหารจากเปลือกส้มโอในผลิตภัณฑ์หมูยอ
วันเพ็ญ แสงทองพินิจ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

FOOD 7962
อิทธิพลของสภาวะการเตรียมขั้นต้นด้วยความดันสุญญากาศในการออสโมติกดีไฮเดรชันชิ้นมะพร้าว
พิมพ์ใจ มณีพันธ์,พิชญอร ไหมสุทธิสกุล,วิชมณี ยืนยงพุทธกาล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

FOOD 7964
ดัชนีคุณภาพของลองกองต่อการยอมรับของผู้บริโภค
ณัฐฐินันท์ ละลอกแก้ว,อนุวัตร แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

FOOD 7965
การเปรียบเทียบคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของมะม่วงพันธ์ุน้ำดอกไม้ในระยะดิบและสุก
ชานนท์ สาระสุข,อนุวัตร แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

FOOD 7966
การพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแผ่น
ชุติมา ภูมิวณิชชา,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553

   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>