KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 43 เรื่อง จากคำค้น เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7938
ผลของการทดแทนเกลือโซเดียมคลอไรด์ด้วยเกลือโปแทสเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของไส้กรอกแฟรงค์เฟอร์เตอร์
ชาติชาย วิลัยลักษณ์,สุจินดา ศรีวัฒนะ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7939
ผลของการบรรจุภายใต้บรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเนื้อหอยลายพร้อมปรุง (Paphia undulata)
จุฑามาศ เขื่อนขันธ์เจริญ,ชลนิษา ช้างยัง,มณฑิรา นพรัตน์,พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7940
การเปลี่ยนแปลงของสารระเหยให้กลิ่นและปริมาณวิตามินซีของน้ำสับปะรดสดและน้ำสับปะรดพาสเจอร์ไรซ์
สุธาสินี ชิ้นทอง,วรรณี จิรภาคย์กุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7941
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส และปริมาณสารประกอบฟินอลิกทั้งหมดของสารสกัดเอทิลอะซีเตตจากผลมะขามป้อมจากแหล่งในประเทศไทย
จันทิมา หอมกลบ,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,นคร เหลืองประเสริฐ,หทัยรัตน์ ริมคีรี,สุพนิดา วินิจฉัย,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7942
ผลของสภาวะในการแช่ข้าวต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวกล้องหอมมะลิแดงงอก
ศุภนุช ใส่แปง,นิรมล อุดมอ่าง,ยุทนา พิมลศิริผล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7943
การคัดเลือกเชื้อบริสุทธิ์โดยทดสอบการย่อยแป้งและการผลิตแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำข้าวหมาก
จิราภรณ์ ยอดเถื่อน,หทัยรัตน์ ริมคีรี,วลัยรัตน์ จันทรปานนท์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7944
การศึกษาคุณลักษณะของมันฝรั่งแผ่นที่ได้จากการทอดแบบน้ำมันท่วม การทอดภายใต้สภาวะสุญญกาศ และการอบแห้งด้วยไมโครเวฟภายใต้สภาวะสุญญากาศ
นันทวัน เทอดไทย,สิรัญญา สุภัททธรรม,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7945
ผลของการเติมผงกากข้าวโพดต่อสมบัติทางกายภาพของวอฟเฟิล
ศุภรินธร์ มหาสวัสดิ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7946
การเปลี่ยนแปลงปริมาณวิตามินบี 1 และแกมมา แอมิโนบิวทิริกแอซิดในการผลิตข้าวงอกนึ่งขาวดอกมะลิ 105 ระดับโรงงานต้นแบบ
ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล,วาสนา กล้าหาญ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7947
การคัดเลือกแบคทีเรียแลกติกที่ผลิตแบคเทอริโอซินจากกุ้งส้ม
นิสิต วัฒนศักดิ์ภูบาล,ศุภศิลป์ มณีรัตน์,สุทธวัฒน์ เบญจกุล,ศิริพร เรียบร้อย,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7948
ผลของการทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวสีนิลต่อคุณภาพของบัตเตอร์เค้ก
อุทัยวรรณ ทองทั้งวงศ์,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7949
อิทธิพลของสารสกัดหยาบสมุนไพรต่อจุลินทรีย์ในลูกแป้ง
วีระสิทธิ์ กัลยากฤต,วรศักดิ์ ช่างภา,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Full Textx
FOOD 7950
กิจกรรมต้านจุลินทรีย์ของสารสกัดหยาบจากเปลือกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่และทองดี
ลินจง สุขลำภู,ศศิภา เดชะปรากรม,ราเชฬ เรืองศิริ,ปวลี คงศิริสัจธรรม,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7951
ผลของการฉายรังสีต่อคุณภาพของมันฝรั่งและมันฝรั่งแผ่นทอด
ประมวล ศรีกาหลง,อัศวิน จตุรงค์พลาธิปัต,เกรียงไกร พรมมา,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
FOOD 7952
ความชอบของผู้บริโภคที่มีต่อคุณภาพข้าวหอมมะลิสุกโดยใช้แบบจำลองสมการโครงสร้าง
พรพรรณ กอมนชัย,นันทวัน เทอดไทย,พิสิฎฐ์ ธรรมวิถี,วาสินี จันทร์นวล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3-5 กุมภาพันธ์ 2553
Full Textx
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>