KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 38 เรื่อง จากคำค้น เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7985
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดสีชมพูของน้ำมะพร้าวน้ำหอมพาสเจอร์ไรซ์
รมณี เชยสุนทร, ศศิธร ตรงจิตภักดี,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7989
คุณภาพทางกายภาพ เคมี และประสาทสัมผัสของมังคุดอบแห้งด้วยตู้อบไมโครเวฟสุญญากาศทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการออสโมติกไฮเดรชัน
ธีรดา วิศาลรักษ์กิจ,นันทวัน เทอดไทย,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7990
ผลของอุณหภูมิอบแห้งต่อคุณภาพของถั่วแดงผงและการนำไปใช้ทำขนมปัง
วิศรุต สุวรรณา,กรผกา อรรคนิตย์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

FOOD 7991
สถานภาพสุขลักษณะของโรงงานผลิตหม้ำในจังหวัดชัยภูมิประเมินภายใต้ GMP ของไทย
ธีรธร ลิ้มสมบูรณ์,อดิศร เสวตวิวัฒน์,อพัชชา จินดาประเสริฐ,กิตติชัย บรรจง,ชุมพล นาครินทร์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7993
ผลของ เวลาในการต้มและอุณหภูมิในการทอด ต่อคุณภาพของเห็ดฟางสวรรค์
จรรยา วังนิยม,จุฬารัตน์ หงส์วลีรัตน์,นันทนา ศรีจันทึก,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7994
การประเมินความเสี่ยงของกรดเบนโซอิกในการบริโภคขนมเยลลี่
อุไรวรรณ เต็มแก้ว,วิริพัสย์ อารีกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 7995
กระบวนการแปรรูปดักแด้ไหมอิรี่
ชวธีร์ ศรีแก้ว,สิริชัย ส่งเสริมพงษ ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
FOOD 8000
การพัฒนาสูตรที่เหมาะสมสำหรับแยมผลไม้รวมชนิดแผ่น
กนกวรรณ ชื่นบาน,กมลวรรณ แจ้งชัด,อนุวัตร แจ้งชัด,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8001
ผลของการให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟก่อนการทอดต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์แหนมทอด
ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์,ศิรินภา บุญมา,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8004
การยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์บัตเตอร์เค้กจากแป้งข้าวหอมมะลิ แป้งข้าวเหนียว และแป้งข้าวผสม
ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,ธงชัย สุวรรณสิชณน์,ศุมาพร เกษมสำราญ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
FOOD 8008
ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ การตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ อาหาร จากสถาบันค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมเกียรติ ว่องเกียรติคุณ,รวิพิมพ์ ฉวีสุข,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
FOOD 8010
ผลของตัวทำละลายสำหรับหล่อฟิล์มต่อสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางกลของฟิล์มบริโภคได้จากแป้งและสตาร์ชข้าวฟ่าง
กิจขจร เดชะวรวุฒิ,กิจขจร เดชะวรวุฒิ,มาศอุบล ทองงาม,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555
FOOD 8011
การอยู่รอดของ Salmonella typhimurium ในถั่วงอก และผักกาดหอม ซึ่งรดด้วยน้ำที่มีการปนเปื้อน
หนึ่งฤทัย พรมวงษ์,รชา เทพษร,ปทุมวัน มาตคม,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8013
สมบัติด้านเนื้อสัมผัสและการยอมรับของข้าวเหนียวดำสุกที่มีผลจากการแช่และวิธีการหุง
ชนิรัตน์ สำเร็จ,ศิริพร เรียบร้อย,น้องนุช ศิริวงศ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

FOOD 8014
ผลของการเติมซูโครสต่อองค์ประกอบทางเคมี สมบัติทางกายภาพและการยอมรับของแยมอินทผลัม
ปาริชาต เสียมไหม,น้องนุช ศิริวงศ์,ศิริพร เรียบร้อย,กรวิทย์ สักแกแก้ว,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
31 มกราคม -2 กุมภาพันธ์ 2555

   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>