KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 41 เรื่อง จากคำค้น เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8021
การจัดกลุ่มผู้รับประทานเผ็ดระดับต่าง ๆ โดยใช้ระดับความเผ็ดร้อนของสารละลายแคปไซซิน
วิวรรณ ชือมาก,วรภา คงเป็นสุข,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8022
ผลของโปรตีนและสารลดแรงตึงผิวต่อความคงตัวของกะทิสเตอริไลซ์
ธนธรณ์ เกิดสวัสดิ์,ปาริฉัตร หงสประภาส,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8024
การพัฒนากระบวนการแช่แข็งแบบลมเป่าปะทะไอพ่นสำหรับกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)
ภาวิณี วามนตรี,วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8025
ผลของสติกมาสเตอรอลต่อการทนอุณหภูมิต่ำของยีสต์ทนร้อน Kluyveromyces marxianus
อภิญญา แซ่โง้ว,สุเมธ ตันตระเธียร,วรภา คงเป็นสุข,ชื่นจิต ประกิตชัยวัฒนา ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8026
การใช้อัลตราซาวด์เสริมในการสกัดสารประกอบฟีนอลิกจากข้าวกล้องสังข์หยดพัทลุง
สุภาษิต ชูกลิ่น,กุลนิษฐ์ มานะจิตร,สุชิตา กลับดี,ฌานิกา แซ่แง่ ชูกลิ่น,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8027
องค์ประกอบทางเคมีกายภาพบางประการ ปริมาณฟีนอลิกและสมบัติการต้านออกซิเดชันของน้ำอ้อยและสภาวะที่เหมาะสมในการย่อยน้ำตาลซูโครสในน้ำอ้อยด้วยเอนไซม์อินเวอร์เทส
ธนากร มณีฉาย,ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
FOOD 8028
ผลของความเข้มข้นกลูโคสต่อการผลิตเอทานอลโดย Saccharomyces cerevisiae Sc90
อานนท์ วิไลทรัพย์,ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์,วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา,สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล,นิคม แหลมสัก,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8029
ผลของสารสกัดโปรตีนจากรำข้าวต่อการยับยั้งการเกิดสีน้ำตาลในผักและผลไม้บด
สุพัชชา ขับกล่อมส่ง,โชคชัย ธีรกุลเกียรติ,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
FOOD 8030
การวัดความเป็นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ในความแตกต่างของวัฒนธรรม
ตรงฝัน ศรีอมร,ภิญญา เยอร์เกนเซน,ภาณุวัฒน์ สรรพกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8031
ผลของการแช่เยือกแข็งลำไยสดต่อคุณภาพของลำไยอบแห้ง
ศิวัสว์ ศรีมหาบรรณ,สงวนศรี เจริญเหรียญ,ชนากานต์ ศรีวิทิตกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8032
การศึกษาลักษณะของเอนไซม์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูเลสและการผลิตในระดับถังหมัก จาก Thermobifida fusca PA1-1
ศุภางคนางค์ จอมสืบ,วีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย,มังกร โรจน์ประภากร,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8033
ผลของการลวกและการ ใช้กรด ต่อคุณสมบัติ ทางเคมีและกายภาพ ของแก่นตะวันผง
กฤติกา โพธิ์เย็น,สุนทรี สุวรรณสิชณน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8034
ศักยภาพในการกันหืนของ สารสกัดจาก พืชท้องถิ่นที่บริโภคได้ในน ้ามันเมล็ดทานตะวัน
เปรมยุดา ขุนทอง,วริพัสย์ อารีกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8035
การศึกษาสภาวะทีเหมาะสมสําหรับการสกัดสารแอนโทไซยานิน จากผลหนามแดง
จุฑามาส สื่อประสาร,ศิริพร เรียบร้อย ,ทานตะวัน พิรักษ์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556

FOOD 8036
อิทธิพลของโปรตีนเวย์เข้มข้นและกัมอะราบิกต่อคุณสมบัติด้านวิทยากระแส ลักษณะเนื้อสัมผัส และ ความคงตัวของมายองเนสคอเลสเตอรอลต่ำ
สุทธินี สีสังข์,อุทัย กลิ่นเกษร,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
   หน้า : [ 1 ] 2 3   Next >>