KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น เลิศชาย เลิศวุฒิ
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 7850
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
เลิศชาย เลิศวุฒิ,วารสารอาหารและยา
พฤษภาคม-สิงหาคม 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>