KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น เวธนี สุรวณิชนิรชร
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8100
การศึกษาความคงตัวของผงสีธรรมชาติจากซังข้าวโพดม่วงลูกผสมแอนโธไซยานินสูง พันธ์ุ KPSC 901 และการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์อาหาร
เวธนี สุรวณิชนิรชร,โชคชัย เอกทัศนาวรรณ,อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ,วิษฐิดา จันทราพรชัย,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 เล่มที่ 6 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
4-7 กุมภาพันธ์ 2557

   หน้า : [ 1 ]   Next >>