KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น เสกสรร ทองโพธิ์
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T020097
การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณอะซีซัลเฟม-เค และซัคคารินในเครื่องดื่มบางชนิด โดยวิธีไดอะไลซีสและเอชพีแอลซี/ยุพา ฉันทปัญญารัตน์, ใจภักดิ์ พราหมณ์พันธุ์ และ เสกสรร ทองโพธิ์
ยุพา ฉันทปัญญารัตน์
2544
FOOD 7551
การประเมินความเสี่ยงของสารไซยาไนด์จากการบริโภคหน่อไม้ของคนไทย
สุวรรณี ธีรภาพธรรมกุล,ปิ่นนรี ชินวรรธนวงศ์,พฤศชัย พรหมประสิทธิ์,จิราภา อุณหเลขกะ,วีระพร แจ่มศรี,เสกสรร ทองโพธิ์,วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมษายน - มิถุนายน 2554
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>