KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 2 เรื่อง จากคำค้น เสาวณีย์ เลิศวรศิริกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 6822
การพัฒนากรรมวิธีการผลิตเปลือกมะนาวแช่อิ่มอบแห้งแบบออสโมซีส
ลดาวัลย์ ช่างชุบ,เสาวณีย์ เลิศวรศิริกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เล่มที่ 7 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
FOOD 6910
การพัฒนาและประเมินประสิทธิผลของวิธีการคัดเลือกคุณภาพถั่วลิสง
สุดาทิพย์ แซ่ตั้น,วิชัย หฤทัยธนาสันติ์,เพ็ญขวัญ ชมปรีดา,เสาวณีย์ เลิศวรศิริกุล,การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 เล่มที่ 8 สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>