KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 3 เรื่อง จากคำค้น เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
ku FOOD 6097
การขนส่งสินค้าเกษตร/เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล,มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2550
FOOD 8043
ผลของการเคลือบฟักทอง ด้วยโซเดียมแอลจิเนตต่อคุณภาพของฟักทองแช่อิ่ม
สุภาวดี จันทร์ศรีมณี,เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
FOOD 8088
ผลของการใช้อัลตราซาวด์ก่อนการทำมันเทศแช่อิ่ม
วิรัลพัชร เลิศอมรดิเรก,เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 52 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4-7 กุมภาพันธ์ 2557
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>