KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 1 เรื่อง จากคำค้น เสาวภาคย์ วัฒนพาหู
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
FOOD 8058
การทำนายปริมาณไขมันทั้งหมด กรดลอริก กรดปาล์มิติกและกรดโอเลอิกในผลิตภัณฑ์กะทิสำเร็จรูปด้วยเทคนิคสเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด
เสาวภาคย์ วัฒนพาหู,ศุมาพร เกษมสำราญ,วรรณี จิรภาคย์กุล,ธงชัย สุวรรณสิชณน์,เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5-7 กุมภาพันธ์ 2556
Full Textx
   หน้า : [ 1 ]   Next >>