KOHA: OPAC Catalogue Search
ผลการค้นหา พบข้อมูลทั้งหมด 4 เรื่อง จากคำค้น เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>

Call No./Title Author/Year Cover
T930017
การศึกษาคุณภาพและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์เนื้อสุกรที่อุณหภูมิต่ำ
นงลักษณ์ สุทธิวนิช
2529
T070535
การใช้ไขมันเลียนแบบเนยโกโก้ที่ได้จากการดัดแปรน้ำมันปาล์มทดแทนเนยโกโก้ในช็อกโกแลตชนิดเคลือบ/เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล, ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ และ ธีรวัฒน์ ชูทอง
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล
2550
FOOD 6083
ฟลาวร์ผสม ปริมาณน้ำ และเวลาผสมที่เหมาะสมของโดสำหรับอาหารอบกรอบที่มีโปรตีนหัวปลาไฮโดรไลเสตเป็นส่วนประกอบ/เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล, ก่องกาญจน์ กิจรุ่งโรจน์ และกฤตลักษณ์ ปะสะกวี
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล
2550
FOOD 7412
ผลิตภัณฑ์สารสีน้ำมันปาล์มดิบเพื่อเป็นสารเสริมสุขภาพ
เสาวลักษณ์ จิตรบรรเจิดกุล
   หน้า : [ 1 ]   Next >>